biologiya litsey  

  • Sana 21-07-15
  • Yuklangan 495
  • Fayl hajmi 1,10 MB
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS TAXIM VAZIRLIGI
O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TAXIM! MARKAZI
BIOLO GIYA
AKADEMIK LTTSEY VA KASB-HUNAR KOLLEJLARI UCHUN DARSLIK
Qayta isblangan, to'Mirilgan sakkiziiiclii nashr
TOSHKENT2014
O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, O'rta maxsus, kasb-hunar ta'Hmi markazining ilmiy metodik kengashi tomonidan nashrga tavsiya etilgan
M u a 11 i f 1 a r:
A. Abdukarimov, A. G'ofurov, K. Nishonboyev, J. Hamidov, B. Toshmuhamedov, O. Eshonqulov
T a q r i z ch i 1 a n
G J. Jalolov, R. N. Boboyeva bioiogiya fanlari nomzodlari, II Toshkent
Davlat Tibbiyot institute qoshidagi litsey o'qiUivchilari;
T. Solihova bioiogiya fanlari nomzodi, Toshkent Davlat Tcxnika univer-
siteti qoshidagi litsey-internat o'qituvchisi
B 60 Bioiogiya: Akademik litsey va kasb-hunar koliejlari
o'quvchilari uchun darslikMualliflar jamoasi: A. Ab
dukarimov, A.T. G'ofurov, K.N. Nishonboyev va