“Adabiy tanqid fan sifatida, uning ijtimoiy-estetic mohiyati, maqsadi va vazifalari” modulini o‘qitishda grafik organayzerlardan foydalanish  

  • Sana 29-07-18
  • Yuklangan 15
  • Fayl hajmi 217,53 kB
IBOB “ADABIYTANQIDFANSIFATIDA, UNINGIJTIMOIY-ESTETIK MOHIYATI, MAQSADIVAVAZIFALARI” ÌÎÄÓËÈÍÈ¡ҚÈÒÈØÍÈÍÃÍÀÇÀÐÈÉÌÀÑÀËÀËÀÐÈ
1.1. “Adabiy tanqid fan sifatida, uning ijtimoiy-estetic mohiyati, maqsadi va vazifalari” ìîäóëèòàðàққè¸òèíèíãóñòóâîðé¢íàëèøëàðè.............................
1.2. “Adabiy tanqid fan sifatida, uning ijtimoiy-estetic mohiyati, maqsadi va vazifalari”ìîäóëèíè¢қèòèøãà äîèðèííîâàöèÿëàðâàèëғîðõîðèæèéòàæðèáàëàð.........................................................................................................

II ÁÎÁ. “ADABIY TANQID FAN SIFATIDA, UNING IJTIMOIY-ESTETIC MOHIYATI, MAQSADI VA VAZIFALARI” MODULINI O‘QITISHDA GRAFIK ORGANAYZERLARDAN FOYDALANISH” ÌÎÄÓËÈÍÈÍáҚÓÂ-ÓÑËÓÁÈÉÒÀÚÌÈÍÎÒÈ
2.1.Ìàúðóçà ìàòíè....................................................................................................

2.2. “Adabiy tanqid fan sifatida, uning ijtimoiy-estetic mohiyati, maqsadi va vazifalari”modulini o‘qitishda grafik organayzerlardan foydalanish”mîäóëi þçàñèäàí grafik organayzerlar, êåéñëàð ò¢ïëàìè, àìàëèé òîïøèðèқëàð, èøëàíìàëàð....................................................................................................
2.3. “Adabiy tanqid fan sifatida, uning ijtimoiy-estetic mohiyati, maqsadi va vazifalari”modulini o‘qitishda grafik organayzerlardan foydalanish”mîäóëi yuzasidan nàçîðàò òîïøèðèқëàðè âà ìóñòàқèë òàúëèì þçàñèäàí ê¢ðñàòìàëàð......................................................................................................