KHK da “Qurilish chizmalari” mavzusini o’qitish metodikasi  

  • Sana 30-09-17
  • Yuklangan 63
  • Fayl hajmi 5,67 MB
Kirish.
1. Qurilish chizmalari haqida umumiy ma`lumotlar.
2. Qurilish chizmalarining o`ziga xos xususiyatlari.
3.KHK da “Qurilish chizmalari” mavzusini o’qitish metodikasi bo’yicha darsning o’qitish texnologiyasi.
Xulosa
Foydalangan adabiyotlar
Referat haqida toliq malumot:

KHK da “Qurilish chizmalari” mavzusini o’qitish metodikasi

qirqib olingandan kåyin profil W tåkislikda hosil bo`ladigan tasvir, binoning qirqimi dåyiladi (3-rasm).

3-rasm
Qurilish ishlarida binoning arxitåktura yoki konturli qirqimda bajarilgan chizmalardan foydalanilmaydi. Chunki unday chizmalarda binoning konstruktiv elåmåntlari kursatilmaydi.
Binoning konstruktiv qirqimida barcha konstruktiv elåmåntlari tasvirlanganligi uchun unday chizmalardan qurilishlarda foydalaniladi. Chunki, konstruktiv qirqimlar asosida ishchi chizmalar bajariladi. Ishchi chizmalarda qirqimlar uchun qarash yunalishi, odatdagidåk, plan buyicha – pastdan yuqoriga va chapdan ungga qarab olinadi.
Kåsuvchi tåkislikni, iloji boricha, binoning barcha elåmåntlarini kåsib utadigan qilib olishga harakat qilinadi.
Binoning konstruktiv elåmåntlarining holatini balandliklari buyicha ularning balandlik bålgilari yordamida aniqlanadi.
Poydåvor. Bino yuklanishini uning asosi tuproqqa utkazish uchun xizmat qiladi. Poydåvor ostidagi år bino asosi dåyiladi. Poydåvor asosining chuqurligi tuproqning turiga, årning yumshoq yoki qattiqligiga, år osti suvlarining joylashishiga hamda binoning nåchta qavatliligiga, turiga, årtulaning bulish-bulmasligiga bog`liq (4-rasm).

4-rasm
Poydåvor vazifasiga kura har xil: tug`ri burchakli xarsang toshlardan asosi kångaytirilgan trapåtsiyasimon asosi kångaytirilgan zinasimon årtulali, yig`ma poydåvorli, tåmir-båtondan qurilgan buladi. Binodan asosiga katta yuklanish tushsa, bino quriladigan år osti gurunti qattiq bulmasa, uzluksiz poydåvor yoki qovurg`ali tåmir-båtondan foydalaniladi
Dåvorlar. Tashqi va ichki turlarga bulinadi va ular tosh, yog`och va loydan quriladi. O`zining konstruktsiyasiga kura toshdan quriladigan dåvorlar pishiq g`isht, g`ovak ångil båton g`isht, g`ovak kåramik g`isht va yirik ulchamli båton panållardan quriladi.Dåvorlar balandligi buyicha asosan uch qismga bulinadi: sokol (poypåsh), dåvor tåkisligi va karnizlar
Sokol. Bino dåvorining pastki qalinroq qismi bulib, poydåvorning davomi hisoblanadi. U dåvorni har xil måxanik ta`sirlar va namlikdan saqlaydi (5-rasm).

5-rasm
Karniz. Dåvorning yuqori davomi hisoblanib, uni yomg`ir suvlaridan saqlaydi (6-rasm).

6-rasm
G`isht dåvorlar. Binolarning turiga qarab 1; 1,5; 2; 2,5; 3 g`ishtli dåvorlar quriladi. Vårtikal choklar uchun 1 sm qushiladi, shunda dåvor qalinligi 1,5 g`ishtda tårilganda 38 sm, 2 g`isht tårilganda 51 sm, 2,5 g`isht tårilganda 64 sm, 3 g`ishtda esa 77 sm buladi. Xom yoki pishiq g`ishtlar ulchamlari 250 x 120 x 65 mm qilib tayyorlanadi. Tashqi dåvorlarni ångillashtirish va tannarxini kamaytirish maqsadida mayda bloklarda yasalgan kåramik yoki ångil båton g`ishtlar ishlatiladi.
Qurilishni industrlash va binolarni tåz hamda arzon qurish maqsadlarida yirik panåli binolar quriladi. Har bir blok yoki panål og`irligi 3 – 5 tonna kåladi.
Dåvorlarda shamollatish va tutun tortish kanallari quriladi. Kanallar kåsimi 1x0,5 g`isht, shamollatish kanallari kåsimi 0,5x0,5 g`isht qoldirilib qurilishi mumkin. Kanallar orasidagi va atrofidagi masofa eng kamida 0,5 g`isht bulishi kårak. Har bir xonada isitadigan påch, oshxona uchun alohida mustaqil kanallar bulishi lozim.
Tusiqlar. Parda dåvorlar vazifasiga kura yog`och, g`isht, plitkali matåriallar, ångil båtonlardan qurilishi mumkin yoki yog`ochdan sinch (karkas) tayyorlanib gips (quruq suvoq) yohud boshqa matåriallardan quriladi. G`ishtdan yasaladigan tusiqlar 0,5 yoki 0,25 g`isht qalinligida qurilib, sinchlar bilan mahkamlanadi. qurilishda plitkalardan tusiqlar yasash kång tarqalgan. Ular gipsdan 800x400x100 (80) mm ulchamda tayyorlanadi. Hozirgi vaqtda qurilishni butkul industrlashga utkazib, yirik båtonli va tåmir-båton tusiqlar ishlatilmoqda (7-rasm).

7-rasm
Yopmalar: Ikkita qavatni bir-biridan ajratib turadi. Yopmaning yuqori tomoni pol, ostki tomoni ship vazifasini utaydi. Yopmalar binoning mustahkam bulishini ta`minlash bilan birga kutarib turuvchi va dåvorga yukni uzatuvchi qismlarga bulinadi. Hozirgi vaqtda qurilishlar industrlashtirilganligi uchun tåmir-båtondan yasalgan yopmalardan foydalanilmoqda. Ular kutaruvchi dåvorlarga 600, 800, 1000 mm orali³da yotqiziladi. Yirik panålli uylarda og`irligi 3-6 tonna bulgan yopmalar qullanilib, butun xonani bårkitadi. Qishloq joylarda, kam qavatli binolar qurilishida yog`ochdan yasaladigan yopmalar hozirgacha kång qullaniladi. Bunday yopmalar kundalang kåsimi tug`ri burchakli yog`och balkalardan quriladi. Har bir yog`och tusinning oralig`i 600, 800, 1000 mm bulishi mumkin.
Pollar. Yopmalarda yog`och va tåmir-båton balkalar, panållar ustiga pol taxtalari yotqiziladi. Tuproq (grunt) ustiga pol yotqizish uchun pol osti asosi tayyorlanadi.
Zinalar. Tashqi va ichki zinalar mavjud bulib, Tashqisi uy ichiga kirish, ichkisi qavatlarga chiqish va ulardan tushish uchun xizmat qiladi. Ichki zinalar chiqish yoki tushish uchun muljallangan marshlardan va ular orasidagi maydonchalardan iborat. Zinalar asosan tåmir-båtondan yaxlit yoki joyida yig`ishga muljallangan pog`onalardan tayyorlanadi (8-rasm).

8-rasm
Standart zinapoyalar uchun ajratilgan joy zinapoyaxona dåyiladi va uning kångligi 6000 mm, eni 22000 mm bulib, balandligi qavatlarning soniga bog`liq. Bu ulchamlar urtacha hisoblanadi. Zinapoyalarning chizmasini chizish, masalan, birinchi qavat eshigi zinapoya maydonchasi ajratiladi. Ikkinchi tomonda ham qavatlararo zinapoya maydonchalarining urtasida maydoncha ajratiladi. Ajratilgan masofa 10 qismga bulinadi. Uning bir bulagi chap va ung tomondagi maydonchalarga quyilib, tutashtirilsa, zinapoya qiyaligi kålib chiqadi. Endi, har bir zinapoya bulagini qiyalik chizig`i bilan kåsishgan nuqtalardan gorizontal chiziqlarni kåyingi bulakkacha chizib chiqilsa, zinapoya pog`onalari hosil buladi. Zinapoya marshlarining balandligi 50 mm, oyoq quyadigan joyining kångligi 300 mm dan iborat.
Tomlar. Ular chordoqli va chordoqsiz buladi. Chordoqli tomlarda yog`och yoki tåmir-båtondan yasalgan fårmalar ustiga qoqilgan råykalarga tunuka, shifår yoki yomg`ir utkazmaydigan matåriallar yopiladi. Tomlar bir, ikki va turt nishabli yoki chodirsimon bulishi mumkin. Bitta tomda uning nishablari bir xil olinadi. Shuning uchun planda tom burchaklaridan 450 burchak ostida chiziq utkazib, yopilma qirralari, ya`ni nishablarning uzaro kåsishish chiziqlari aniqlanadi (9-rasm).

9-rasm
Tomlar turli tabiat hodisalari (yog`ingarchilik, quyosh issiqligi, shamollar)dan saqlash uchun xizmat qiladi. Tomlarning nishabi tom yopadigan matårialga va mahalliy sharoitga bog`liq buladi. Tomlarni yopish oldidan har xil konstruktsiyalarda asoslar tayyorlanadi.
Dåraza va eshiklar. Bino qurilishi paytida dåraza va eshiklar uchun maxsus joylar qoldiriladi. Yirik panålli imoratlarda dåraza romlari bir yula zavodning uzida urnatiladi. Dåraza va eshiklar urnatilish joyiga qarab bir qavatli, ikki qavatli, bir tabaqali, ikki tabaqali va bir yarim tabaqali buladi. Bulardan tashqari ular maxsus buyurtma asosida yasalishi mumkin (10-rasm).

10-rasm
Påchkalar. Bitta qozon orqali bitta yoki bir nåchta binolarni suv bilan isitish markaziy, båvosita xonani påchka bilan isitish mahalliy isitish dåyiladi. Påchkalar urnatiladigan joyga qarab, turli shakl va ulchamlarda buladi.
Sanitariya-tåxnika jihozlari. Binolarni sovuq, issiq suvlar, gaz bilan ta`minlash va kanalizatsiya, våntilyatsiya hamda isitish siståmalarida ishlatiladigan jihozlar sanitariya-tåxnika jihozlari hisoblanadi.
Muri va shamollatish (våntilyatsiya) kanallari. Xonalarni mahalliy isitishda påchkalardan tutun chiqib kåtadigan muri kanallari bilan bir qatorda, xonani shamollatib turish maqsadida shamollatish kanallari ham quriladi.
3.KHK da “Qurilish chizmalari” mavzusini o’qitish metodikasi bo’yicha darsning o’qitish texnologiyasi.
Darsning o‘qitish texnologiyasi

Vaqti– 2 soat Talabalar soni: 30-40
O‘quv mashg‘ulotining shakli Vizual ma’ruza
Mashg‘ulotining rejasi. 1. O`quvchilarga qurilish chizmalarini o`rgatish. 2. Qurilish chizmachiligidan grafik ishlar mazmuni.
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi: O`quvchilarga qurilish chizmalarini o`rgatish va qurilish chizmachiligidan grafik ishlar mazmuni haqida ma’lumotlar berish.
Pedagogik vazifalar. O‘quv faoliyatining natijalari.
-O’quvchilarga qurilish chizmalari haqida ma’lumotlar berish;
-Qurilish chizmalari haqida umumiy ma’lumotlarga ega bo‘ladi;
- Qurilish chizmachiligidan grafik ishlar mazmuni haqida tushunchalar berish. - Qurilish chizmachiligidan grafik ishlar mazmuni tushunchalarni o‘rganadi;
O‘qitish uslubi va texnikasi Vizual ma’ruza, blits-so‘rov, bayon qilish, «Charxpalak» metodi
O‘qitish vositalari Ma’ruza matni, maketlar, proyektor, tarqatma materiallar, ko‘rgazmali plakatlar.
O‘qitish shakli Jamoa, guruh va juftlikda ishlash.
O‘qitish shart-sharoitlari proyektor, kompyuter bilan jihozlangan auditoriyayu.

Darsning texnologik xaritasi

Bosqichlar vaqti Faoliyat mazmuni
O‘qituvchi Talaba
1-bosqich
Kirish
(10 min.) 1.1.Mavzu, uning maqsadi, o‘quv mashg‘ulotidan kutilayotgan natijalar ma’lum qilinadi (1-ilova). 1.1.Yeshitadi, yozib oladi
2-bosqich.
Asosiy
(60 min.) 2.1.Talabalarning e’tiborini jalb etish va bilim darajalarini aniqlash uchun tezkor savol-javoblar o‘tqazadi. (2-ilova). 2.1.Yeshitadi.
Navbat bilan bir-birini takrorlamay atamalarga izoh beradi. O‘ylaydi, javob beradi va to‘g‘ri javobni eshitadi.
2.2. Qurilish chizmalari haqida umumiy ma’lumotlarni chizishni orgatadi (3-ilova). 2.2.Qurilish chizmalari haqida umumiy ma’lumotlarni chizishni organadi.
2.3. Qurilish chizmachiligidan grafik ishlar mazmuni (4-ilova). 2.3. Qurilish chizmachiligidan grafik ishlar mazmuni bilan tanishadi
2.4.Interaktiv metodlarining tadbig‘i va baholash mezoni (5-ilova). 2.3.Eslab qoladi.
qoidalar va ta’riflarni yozib olib ularga misollar keltiradi.
3-bosqich
Yakuniy
(10 min.) 3.1.Mavzuga yakun yasaydi va talabalar e’tiborini asosiy masalaga qaratadi. 3.1.Eshitadi, o‘z fikrlariga aniqlik kiritadi.
3.2.Faol ishtirok etgan talabalar baholanadi 3.2. Baholash mezoni (4-ilova).
3.3. Qurilish chizmalar bo‘yicha grafik ishlar uyga vazifa qilib beriladi. 3.2.Topshiriqni yozib oladi.
Mavzu: KHK da “Qurilish chizmalari” mavzusini o’qitish metodikasi
1-ilova

O’quv mashg’ulotining maqsadi: O`quvchilarga qurilish chizmalarini o`rgatish va qurilish chizmachiligidan grafik ishlar mazmuni bo‘yicha tushunchalarni talabalarga o‘rgatish.
2- ilova
Talabalarning e'tiborini jalb etish va bilim darajalarini aniqlash uchun tåzkor savol-javoblar o’tkazadi.
1. Amaldagi chizmachilik darsligida qurilish chizmalari haqida qanday ma’lumîtlar yoritilgan?
2. O`quvchilarga qurilish chizmalarini o`rgatish zaruriyatini asîslang.
3. Qurilish chizmalarining mashinasîzlik chizmalaridan farqlarini aytib båring.
4. O`quvchilarga qurilish chizmachiligini o`rgatish bo`yicha qanday måtîdika taklif qilinayapti?
Vizual materiallar

3-ilova
1-savol. O`quvchilarga qurilish chizmalarini o`rgatish.
Kasb-hunar kîllåjlarining mîs mutaõassisliklarida qurilish chizmachiligi chuqur o`rganilib, talabalar qurilish chizmalarining hamma turlarini o`qish va bajarish bo`yicha yåtarlicha chuqur bilim va malakalarni egallagan bo`lishlari kårak. Shuning uchun ham bo`lg`usi chizmachilik o`qituvchisining kasbiy faîliyatida bu bilimlarni chuqur bilishlik talab qilinadi.
Råspublikamizdagi umum ta’lim maktablarida qurilish chizmachiligini (chizmachilik kursida) o`qitishdan maqsad o`quvchilarning dunyoqarashini kångaytirish, arõitåktîr, lîyihalîvchi kasblari bilan tanishtirish, qurilish chizmalari, ularning õususiyatlari bilan tanishtirish hamda o`quvchilarni ularni o`qishga o`rgatish dåb bålgilab qo`yilgan. Kasb-hunar kîllåjlarining chizmachilik kursidagi shu bo`limda “qurilish chizmalarining asîsiy õususiyatlari”, “qurilish chimalaridagi shartli tasvirlar”, “qurilish chizmalarini o`qish tartibi” mavzulari bårilgan.
Agar o`quv dasturiga asîsan maktablarda qurilish chizmalarini o`rganishga nihîyatda kam vaqt ajratilganini hisîbga îlsak, o`quvchilar bu mavzularni ko`zlangan darajada o`zlashtirishlari ham qiyin. Chunki, qurilish chizmalari o`z õususiyatiga ko`ra tåõnik va mashinasîzlik chizmalaridan katta farq qiladi. Buning sababi, tasvirlanayotgan îb’åktlarning katta o`lchamlarda bo`lishi; kînstruksiya tarkibiga kiruvchi matåriallar turlarining ko`pligi; sanitariya-tåõnika jihîzlarini jîylashtirish qîidalari va ularning chizmada bålgilanishi; plan, qirqim, fasadni bajarishning o`ziga õîs tîmînlari; bîsh plan chizmalari va undagi shartli bålgilar va h. Bu ro`yõatni yana davîm qildirish mumkin. Ana shu jihatlarni hisîbga îlib ayrim måtîdist pådagîglar tîmînidan umumta’lim maktablarida qurilish chizmachiligini o`qitishga zaruriyat yo`q dåb isbîtlashga harakat qilishlar ham bo`ldi. Haqiqatan ham qurilish chizmachiligini hîzirgi ko`rinishida maktablarda o`qitish zarurmi?
Agar dasturdagi va darslikdagi o`quv matåriallarni o`quvchilarning kundalik turmush va kålgusi ish faîliyatidan zarur bo`lishi nuqtai nazaridan qaraganda bunga unchalik zaruriyat yo`q dåyish ham mumkin. Chunki, kålgusida arõitåktura va qurilish yo`nalishdagi kasblarni tanlîvchi o`quvchilar shu sîha bo`yicha bilimlarni kåyingi o`quv yurtlarida egallaydilar.
Låkin qurilish chizmachiligi darslarini umumta’lim maktablarida mazmun va hajm jihatdan butunlay bîshqa shaklda tashkil qilish ham mumkin. Quyida shu haqda måtîdik tavsiyalar båramiz.
Har bir kishi uy-jîy qurish jarayonida, õarid qilishda, uy-jîy yoki bîg` hîvlini qayta jihîzlashda, måbållarni õîna yoki ish kabinåtida jîylashtirishda qurilish chizmachiligining ko`rinishlari bilan u yoki bu darajada duch kåladi. Bundan tashqari arõitåktura “grafika tili”ning õususiyatlarini bilish insîn umumiy madaniyati va bilimlarining tashkil qiluvchilaridan biri hisîblanadi.
Ushbu bilimni o`rgatishga kirishishdan oldin juda qisqa tarzda binîlarning asîsiy qismlari (1-rasm) va qurilish ishlarini bajarish kåtma-kåtligi haqida ma’lumît båriladi. Bunda quruvchi-gåîdåzistlar tîmînidan bålgilanadigan binîning kîîrdinasiîn o`qlari va ularni binî kînstruksiyasida hamda îb’åkt qurilish tåõnîlîgiyasidagi ahamiyati haqida ham eslatib o`tishni maslahat båramiz.
Undan kåyin sanîat va qurilishning hamma sîhalari îb’åktlari yagîna standartlar (DST 305-68) bo`yicha tasvirlanishi qayd qilib o`tiladi.
Ammî, arõitåktura – qurilish chizmalari qurilish nîrma va qîidalariga mîs hîlda o`zining shartliklari hamda ayrim farqlariga ega.

1-rasm

Bu yårda arõitåktura – qurilish grafikasining o`ziga õîs õususiyatlari misîl kåltiriladi. Shu bîsqichda binî elåmåntlari (dåvîr; îyna, eshik o`rinlari; zina kataklari va b.)ni o`rganishda misîllarni illyustrasiyalar bilan to`ldirish va plan, qirqim, fasad tushunchalarini o`rganishga kirishiladi. Umumta’lim maktablari uchun mavjud darsliklarda qurilish chizmachiligining mazkur mavzulari juda qisqa va ayrim õatîliklar (õususan, shartli bålgilashlarda eski standartlardan fîydalanilgan; kåltirilgan qurilish chizmalari namunalarida o`quvchilarning yosh va qiziqish õususiyatlari e’tibîrga îlinmagan va h.) bilan bårilganligini ta’kidlab o`tishimiz zarur. Shuning uchun o`qituvchi mavzuni tushuntirishda o`quvchilar uchun tanish, sîdda va qiziqarli misîllarni tanlashi tavsiya qilinadi. Shu îrqali o`quvchilarda arõitåktura-qurilish chizmalariga qiziqish uyg`înib, bu chizmalar haqida yuzaki bilimlar shakllanmaydi.
Quyidagi õususiyatlarga e’tibîr qilish kårak: arõitåktura va qurilishda “plan” so`zining mazmuni: a) îyna va eshik o`rinlari sathidan o`tkazilgan tåkislik yordamida binîning gîrizîntal qirqimi; b) binî qismlari yoki jîy (õudud)ning yuqîridan ko`rinishi (tîm plani, pîlning plani, bîsh plan va hîkazîlar).
Binî qirqimlari faqat vårtikal – ko`ndalang yoki prîfil yo`nalishda bo`ladi. Qirqimlar arõitåkturaviy (kînturlari ko`rsatilgan) yoki kînstruktiv (binî kînstruktiv elåmåntlari batafsil ko`rsatilgan chizma) bo`ladi.
“Fasad” jumlasi asîsiy ko`rinishni anglatadi. Fasad – bîsh (ko`chaga qaragan), hîvlidan ko`rinishi yoki yon tîmîndan ko`rinishi bo`lishi mumkin.
Mashinasîzlik chizmachiligidan farqli ravishda qurilish chizmachiligida arõitåktura qurilishi chizmalarining nîmlari qîg`îz listidagi har bir tasvirning ustiga yoziladi (masalan, 1-qavat plani; B-B (1-1, 2-2…) qirqim; 1-7 fasad; 1… 7 – binî kîîrdinasiîn o`qlari). Plan va qirqimlarda kåsuvchi tåkislikda yotgan kînstruksiyalarning elåmåntlari S (0 - 1,4 mm) qalinlikdagi chiziq bilan, kåsuvchi tåkislik îrqasidagilari esa S/3... S/2 qalinlikdagi chiziq bilan chiziladi.
Dåvîr va pardåvîrlarning plandagi qirqimlari shtriõlanmaydi (bu yårda ularni tush yoki akvarålda bo`yalsa yanada yaõshi). Binî fasadi akvarål bo`yog`ida bo`yaladi va uning yaqqîlligini îrttirish maqsadida ko`pincha sîyalari ham ko`rsatiladi. Fasad 0.2...0.4 mm qalinlikdagi chiziqlarda bajariladi. Plan, qirqim va fasadlar îdatda 1:100 yoki 1:200 masshatlarda bajariladi. Qurilish va arõitåktura chizmalarida îdatda qarash yo`nalishi îlddan (planda yuqîridan pastga) va o`ngdan chapga (mashinasîzlik chizmalarida qarash yo`nalishi chapdan o`nga bo`lgandagi qirqimlar ko`p qo`llaniladi) qabul qilinadi.
4-ilova
2-savol. Qurilish chizmachiligidan grafik ishlar mazmuni.
O`quvchilar arõitåktura – qurilish grafikasi va umumqurilish chizmalari turlari bilan tanishganlaridan so`ng ularga quyidagicha mazmundagi tîpshiriqlarni (o`z istaklari bo`yicha tanlashlari mumkin) taklif qilish mumkin:
1.O`z õînangizning planini bajaring.
Shu masshtabda (1:20;…) qalin rangli qîg`îzdan shu õînadagi måbål va jihîzlarning makåt-“dînacha”larini tayyorlang va o`z didingiz hamda zaruriyatingiz bo`yicha jîylashtirib chiqing (2rasm).

Måbållar eksplikatsiyasi
Nîmi Sîni
Stîl................................1
Divan..............................1
Kitîb javînlari...........1
SHkaf...............................2
Kråslî............................3
2-rasm.
2.Intårårning izîmåtrik prîåksiyasiga asîsan uning måbållar jîylashtirilgan plani eskizini bajaring (3-rasm).


3-rasm. Intårårning izîmåtrik prîåksiyasi bo`yicha õîna plani chizmasini bajarish va unda måbållarni jîylashtirilishini ko`rsatish bo`yicha tîpshiriq namunasi

4-rasm. Ikki õînali kvartira plani va unda måbållarni jîylashtirilishi
3. 4-5-rasmda bårilgan plan bo`yicha zînalarga ajratishga misîldan fîydalanib kvartira yuzasini funksiînal zînalarga taqsimlab chiqing.
4. 6-rasmda ko`rsatilgan binî fasadini takîmillashtiring.


5-rasm. Kvartira õînalarini funksiînal zînalarga ajratishga misîllar


6-rasm. Shaklda ko`rsatilgan binî fasadini takîmillashtirish

Oldingi sahifa | Sahifa 2 èç 3 | Keyingi sahifa
Teglar: qurilish bilan uchun Qurilish mumkin chizmalari hamda haqida asosiy plani uning tashkil chizmalarining chizmalarini qilish ishlar milliy g96isht barcha mazmuni