Qon tomirlar tizimi haqidagi ilm-angiologiya  

  • Sana 25-08-14
  • Yuklangan 276
  • Fayl hajmi 120,14 kB
1. Qon tomirlar tizimining filogenezi
2. Yurakning taraqqiyoti
3. Yurak
4. Yurak kameralari
5. Yurak topografiyasi
6. Yurakning yoshga qarab o‘zgarishi
7. Perikard
8. Arteriyalar taraqqiyoti
9. Katta qon aylanish doirasi qon tomirlari
10. Arteriyalarning tuzilishi
11. Aorta
12. Tashqi uyqu arteriyasi
13. Aorta ravog‘i tarmoqlari
14. Qo‘ltiq osti arteriyasi.
15. Yelka arteriyasi
16. Bilak va qo‘l panjasi arteriyalari
17. Aortaning ko‘krak qismi
18. Ko‘krak aortasining visseral tarmoqlari
19. Aortaning qorin qismi
20. Umumiy yonbosh arteriyasi
21. Ichki yonbosh arteriyasi
22. Tashqi yonbosh arteriyasi
23. Son arteriyasi
24. Taqim osti arteriyasi
25. Boldir va oyoq panjasi arteriyalari
26. Arteriyalarning tarqalish qonuniyatlari
27. A’zo sirti arteriyalari
28. Arteriyalarning asosiy o‘zanlardan a’zolarga borish qonuniyatlari
29. A’zo ichi arteriyalarining tarmoqlanish qonuniyatlari
30. Vena tizimi
31. Venalarning arteriyalardan farqi
32. Venalarning taraqqiyoti
33. Venalarda qon oqishini ta’minlovchi moslamalar
34. Kichik qon aylanish doirasi venalari
35. Katta qon aylanish doirasi venalari
36. Yuqori kovak vena tizimi
37. Qo‘l venalari
38. Pastki kovak vena tizimi
39. Oyoq venalari
40. Darvoza vena tizimi
41. Homilada qon aylanishi
42. Limfa tizimi